Adviesraad

In het beleidsplan 2017 van AZ Alma wordt Patiënt Empowerment, d.w.z. de centrale rol en de betrokkenheid van de patiënt, als één van de strategische speerpunten aanzien.

Uitgaande van de tendens om de patiënt nauwer te betrekken bij de organisatie van een ziekenhuis, wenst AZ Alma een duurzame relatie op te bouwen met alle betrokkenen die van zijn diensten gebruik maken of met het ziekenhuis samenwerken. Hiertoe werd in december 2015 een adviesraad opgericht.

De Adviesraad is te beschouwen als een toetsingsorgaan, een klankbordgroep, een overlegorgaan gericht op het verlenen van adviezen van de betrokkenen of stakeholders aan het AZ Alma. De adviesraad is een kans voor de vertegenwoordigers van de lokale maatschappij die lid zijn, om de reflecties, boodschappen, aandachtspunten, vragen, … mee te geven aan de Raad van Bestuur, het directiecomité en de medische raad van AZ Alma. Het is de bedoeling om zoveel als mogelijk rekening te houden met deze adviezen in het beleid en in de dagdagelijkse werking van AZ Alma.

Door de interactie tussen de vertegenwoordigers van de lokale maatschappij en een delegatie van AZ Alma, hoopt AZ Alma een gerichter aanbod op het vlak van de 2e lijnsgezondheidszorg te kunnen leveren aan de inwoners. De stakeholders hopen dat het zorgaanbod van AZ Alma bijgestuurd of afgestemd kan worden op de geformuleerde behoeften.

Daarnaast wil AZ Alma vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid verantwoording afleggen omtrent de gerealiseerde activiteiten die in belangrijke mate met gemeenschapsgelden worden gerealiseerd.

Hebt u vragen of voorstellen dan kan u deze steeds tot de Adviesraad richten.

Uit bovenstaande beknopte omschrijving van opdracht en taakomschrijving van de Adviesraad mag ook duidelijk zijn dat de Adviesraad zeker geen “klachtenbank” kan zijn.

  • Individuele en persoonsgebonden problematiek wordt in de Adviesraad niet behandeld
  • Voor persoonsgebonden materies en voor specifieke klachtenbehandeling kunt u steeds terecht bij de Ombudsdienst van het AZ Alma.

Samenstelling Adviesraad

Roger De Kneef - voorzitterCentrumraad Eeklo, voorzitter
Ann De KerpelCM Midden Vlaanderen, domeinverantwoordelijke gezondheidszorg
dr. Eddy DeveneynsHuisartsenkring OMEHAK, voorzitter
dr. An BeselaereHuisartsenkring HABO, gemandateerde
dr. Valerie LampaertHuisartsenkring WEMEHAK, gemandateerde
Lies De MoorIVV Gent, campusverantwoordelijke
Sofie Van KerckvoordeNTOV, thuiszorgcoördinator
Mia De CaluwéWit Gele Kruis Oost-Vlaanderen, directeur expertise zorgverlening en externe samenwerking
Hugo BultéAZ Alma, Raad van Bestuur, voorzitter
Rudy MaertensAZ Alma, algemeen directeur – dagelijks bestuurder
dr. Danny MeireAZ Alma, Medische Raad , voorzitter
Jan Depestele - secretarisAZ Alma, directeur HR en Organisatie
Dirk EveraertAZ Alma, lid van team patient empowerment
dr. Stefaan GouwyAZ Alma, medisch directeur
Annabell VerhaegenAZ Alma, verpleegkundig en paramedisch directeur
 
website ontwikkeling Connexon
Disclaimer © AZ Alma 2017